لوله داربستی

لوله داربستی

لوله داربستی

لوله داربستی

لوله داربستی

به عنوان پشت بند افقی یا قائم در سازه های بتنی یا برای داربست بندی استفاده میشود

لوله داربستی بیشتر برای پشت دیوارها ویا زیر سقف دالهای بتنی یا زیر پودرها و بستن به پشت قالبهای دور سقف و اجرای داربست و برای مهار دیوار یا ستون